Quảng Bình: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022

Thứ Ba, 10/05/2022, 06:32 [GMT+7]
    Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 619/KH-UBND về kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022, giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, kết luận của UBND tỉnh và tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương…; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC…. Nhằm đạt được các mục tiêu theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu việc kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, khách quan, chính xác; đặc biệt, không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra; phải rút ra được những vấn đề cần chấn chỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trong thời gian tới…
 
    Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nhằm nâng cao kết quả thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BNCTU ngày 21/6/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự tại địa phương” giai đoạn 2021-2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động ban hành Thông báo số 37-TB/BNCTU về việc triệu tập cán bộ, công chức thực hiện công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2021. Với yêu cầu cán bộ, công chức được triệu tập chủ động bố trí thời gian, sắp xếp công việc, tập trung nghiên cứu kỹ các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội…., đề xuất các giải pháp để thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã góp phần bước đầu thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.