Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng: Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2021

Thứ Năm, 14/10/2021, 06:46 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng đã bám sát Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương để sớm ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021; xây dựng Kế hoạch số 10-KH/BNCTU, ngày 12/4/2021 kiểm tra công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2021; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo.
 
Đoàn công tác của Ban Nội chíh Tỉnh ủy Cao Bằng làm việc với Huyện ủy Hạ Lang kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa huyện (tháng 7/2021)
Đoàn công tác của Ban Nội chíh Tỉnh ủy Cao Bằng làm việc với Huyện ủy Hạ Lang kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa huyện (tháng 7/2021)
    Chủ động đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính, các huyện, thành ủy thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp, kiểm sát, tòa án, thi hành án và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban quý I, quý II/2021 về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tổ chức thành công hội nghị tổng kết 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về lĩnh vực quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 -2020. 
 
    Nghiên cứu, đánh giá, phân loại, tổ chức họp với cơ quan chuyên môn các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát các vụ việc nổi cộm và ưu tiên tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; tiếp nhận 59 đơn khiếu nại tố cáo của công dân, đã giải quyết 54 đơn; trong đó, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 27 đơn; trả lời công dân 11 đơn; lưu 16 đơn trùng lặp và đang tiến hành xem xét 05 đơn.
 
    Chỉ đạo các phòng chuyên môn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành được phân công xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo việc triển khai thực hiện công tác nội chính, năm 2021; thường xuyên theo dõi, kiểm tra nắm tình hình công tác đảm bảo an ninh quốc gia, biên giới, nội địa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo; xuất nhập khẩu hàng hoá, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.
 
    Nghiên cứu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các văn bản về kiểm tra công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021; thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 79-KH/TU về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra - kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020; phối hợp với ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân khu 1, tham mưu BTV Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh.
 
    Nghiên cứu, xem xét, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; làm việc với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thuế tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông... xem xét, giải quyết một số nội dung liên quan đến đơn thư do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến và một số vụ việc, vụ án liên quan đến khiếu nại, tố cáo…
 
    Việc xây dựng dự thảo các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo của Tỉnh ủy do các cơ quan trong khối nội chính dự thảo gửi Ban Nội chính thẩm định cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh; phối hợp tốt với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các huyện biên giới và cơ quan liên quan trong việc tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới.
Cù Tất Dũng
.