Bắc Kạn: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021

Thứ Tư, 13/10/2021, 11:02 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 21/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; báo cáo chuyên đề “Thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”; báo cáo rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; chỉ đạo cơ quan chức năng tích cực xử lý, giải quyết 01 vụ án do Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiến nghị.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Thị Lan, Giao dịch viên Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Ba Bể, về tội “Tham ô tài sản” (tháng 9/2021)
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Thị Lan, Giao dịch viên Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Ba Bể, về tội “Tham ô tài sản” (tháng 9/2021)
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng và thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Cơ quan truyền thông và mạng lưới phát thanh, truyền hình cơ sở xây dựng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò giám sát, tố giác các hành vị tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.
 
    Các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy định rõ các chế độ, định mức, tiêu chuẩn… đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng biết và giám sát việc thực hiện. Qua đó, đã hạn chế được tình trạng lãng phí và tiết kiệm được ngân sách trong việc chi, dùng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức; việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đã có những chuyển biến tích cực, phong cách ứng xử trong hoạt động giao tiếp và thực thi nhiệm vụ, công vụ giữ cán bộ, công chức với người dân và doanh nghiệp được cải thiện.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm  chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
 
    Ngành Thanh tra đã thực hiện 333 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó, đã kết thúc, ra kết luận 258 cuộc, đang tiến hành 75 cuộc. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi 1 tỷ 900 triệu đồng; kiến nghị khác gần 4 tỷ 300 triệu đồng; ban hành 342 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 4 tỷ 400 triệu đồng; chuyển Cơ quan điều tra xử lý 13 vụ việc.
 
    Trong 9 tháng năm 2021, qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện, xử lý 01 vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thụ lý giải quyết 03 vụ án tham nhũng, kinh tế, gồm: 02 vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Lâm trường Bạch Thông và xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chí nhánh Ba Bể và vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. 
Cù Tất Dũng
.