Điện Biên: Công tác phòng chống tiêu cực có nhiều chuyển biến

Thứ Năm, 14/10/2021, 06:42 [GMT+7]
    Từ năm 2016 đến nay, công tác phòng chống tiêu cực của tỉnh Điện Biên có những chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và đạt được nhiều kết quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã xác định rõ tầm quan trọng của việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; đồng thời, xác định nguyên nhân sâu xa dẫn đến hiện tượng tiêu cực, tham nhũng là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Từ đó, các cấp, các ngành đã chú trọng, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" bằng các chương trình hành động, nghị quyết, kết luận, đảm bảo được sự lãnh đạo thường xuyên, toàn diện đối với công tác phòng chống tiêu cực trên địa bàn, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực
Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực
    Để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, hiệu quả đối với công tác phòng chống tiêu cực, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đấu tranh phòng, chống, tiêu cực trên địa bàn; ban hành quy chế, quy định phối hợp giữa các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng cấp tỉnh với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bảo vệ người phản ánh, tố giác đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên. Hằng năm, Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị làm tốt công tác lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tham nhũng, như: Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Quy hoạch, Luật Quản lý nợ công; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; rà soát, đề xuất sửa đổi các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, đầu tư, kiểm tra chuyên ngành... cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị. 
 
    Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quán triệt các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả với phương châm xác định phòng  ngừa là chính; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm trong sạch tổ chức bộ máy Nhà nước. Chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và từng bước ngăn ngừa các biểu hiện, hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
 
    Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh một số cán bộ, đảng viên, công chức,viên chức còn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực nhưng đa số các vụ việc biểu hiện ít phức tạp, nghiêm trọng; một số ít vụ tiêu cực, tham nhũng đã được cơ quan điều tra truy tố xét xử theo quy định. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành xử lý kỷ luật 592 trường hợp suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực (trong đó khiển trách 361 người, cảnh cáo 116 người, khai trừ 94 người, cách chức 05 người, hạ lương 04, người,buộc thôi việc 12 người).
                                                                                              Ngọc Thành
.