Khắc phục những hạn chế bất cập về Quy định những điều đảng viên không được làm

Thứ Năm, 14/10/2021, 06:17 [GMT+7]
    Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vừa diễn ra tại Hà Nội đó là thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Việc sửa đổi, bổ sung này được kỳ vọng khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.
 
    Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, 10 năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các biểu hiện suy thoái, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm đã được nhận diện và có chế tài xử lý. Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm là một trong những quy định như vậy.
 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
    Theo đó, Quy định số 47-QĐ/TW nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm. Trong đó, đảng viên không được nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng...Đảng viên cũng không được làm những việc mà pháp luật không cho phép; không cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố...
 
    Quy định 47-QĐ/TW là khung tiêu chuẩn để cán bộ lãnh đạo, đảng viên tự phê bình và phê bình, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện bản thân trên hầu hết những lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội; là định hướng hành vi để đảng viên nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong sinh hoạt đảng.
 
    Nội dung Quy định 47- QĐ/TW là một hệ thống căn cứ, cơ sở, chế tài để ngăn chặn hành vi vi phạm, đồng thời thể hiện chủ trương mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng. Từ đó, mỗi đảng viên tự nhận thức được bản thân có trách nhiệm nêu gương thực hiện nghiêm chỉnh Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng và có nghĩa vụ chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tinh thần “tự soi, tự sửa, tự chịu trách nhiệm và tự xử”.
 
    Thực tế gần 10 năm vừa qua triển khai thực hiện cho thấy, quy định này là rất cần thiết; những nội dung của quy định đến nay cơ bản vẫn còn phù hợp và đáp ứng được yêu cầu quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là có tác dụng rất tốt trong việc cảnh tỉnh răn đe, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên vi phạm.
 
    Dự thảo Quy định mới giữ nguyên 19 Điều như Quy định trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp. Nội dung sửa đổi, bổ sung là những vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, của Hiến pháp năm 2013; những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua.
                                                                                    Quỳnh Trang
.