Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Phát động triển khai kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025

Thứ Bảy, 26/06/2021, 07:12 [GMT+7]
    Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn” giai đoạn 2021-2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:
 
    Thông qua thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ban; kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng và phổ biến, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong ngành nội chính Đảng. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác của các phòng thuộc Ban trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là việc phát hiện và tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc tham nhũng, các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai họp giao ban tuần 25
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai họp giao ban tuần 25
    Thi đua chuyên đề được phát động thực hiện trong 5 năm (2021-2025), chia làm 02 đợt: Đợt 1: Từ 2021-2023 sơ kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện; dự kiến sơ kết trong tháng 10/2023; Đợt 2: Tổng kết, đánh giá cả giai đoạn (2021-2025) về kết quả và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm; dự kiến tổng kết vào tháng 10/2025. Hằng năm có đánh giá kết quả thực hiện và tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm trong phạm vi các cụm.
Chỉ tiêu phấn đấu và đăng ký thi đua: Ban Nội chính Tỉnh ủy phấn đấu tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý có hiệu quả ít nhất 10 vụ án, vụ việc tham nhũng; tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả 5 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng phòng thuộc Ban. 
 
    Giai đoạn 2021-2023: Phòng Tham mưu công tác Phòng, chống tham nhũng phấn đấu tham mưu xử lý có hiệu quả ít nhất 07 vụ án, vụ việc tham nhũng. Phòng Tham mưu công tác Nội chính phối hợp phấn đấu tham mưu xử lý có hiệu quả ít nhất 2 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn. Phòng Tham mưu công tác Cải cách tư pháp - Tổng hợp phấn đấu tham mưu xử lý có hiệu quả ít nhất 2 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn. 
 
    Tổng kết đánh giá cả giai đoạn 2021-2025: Phòng tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục tham mưu xử lý có hiệu quả ít nhất 03 vụ án, vụ việc tham nhũng. Phòng tham mưu công tác nội chính tham mưu xử lý có hiệu quả ít nhất 02 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn. Phòng tham mưu công tác Cải cách tư pháp - Tổng hợp tham mưu xử lý có hiệu quả ít nhất 02 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn.
 
    Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh, gồm: Các vụ án, vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn chưa được phát hiện và tuy được các cơ quan chức năng phát hiện nhưng việc xử lý chậm, chưa đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng đặt ra. Các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn có liên quan đến dân tộc, tôn giáo, các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối chính trị, có yếu tố nước ngoài; khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
 
    Tiến độ thực hiện: Hằng năm có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương: Sơ kết 3 năm (2021-2023) đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kế hoạch; dự kiến thực hiện vào tháng 10/2023; Tổng kết 5 năm (2021-2025), đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kế hoạch; dự kiến thực hiện vào tháng 10/2025.
 
    Đăng ký thi đua: Giấy khen của Trưởng Ban cho 01 tập thể phòng và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể Phòng và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề; Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho tập thể Ban và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề.
 
    Nội dung: Các vụ án, vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn chưa được phát hiện và tuy được các cơ quan chức năng phát hiện nhưng việc xử lý chậm, chưa đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng đặt ra. Các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn có liên quan đến dân tộc, tôn giáo, các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối chính trị, có yếu tố nước ngoài; khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
 
    Tổ chức thực hiện, căn cứ Kế hoạch này, lãnh đạo Ban chỉ đạo các phòng thuộc Ban triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm xây dựng báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề này và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban kết quả thực hiện Giao Phòng tham mưu công tác Cải cách tư pháp - Tổng hợp tham mưu đôn đốc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương.
                                                   Nguyễn Thêu
                                     (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.