Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang: Một số kết quả hoạt động tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021

Thứ Sáu, 11/06/2021, 13:25 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, các điểm khiếu kiện phức tạp, kéo dài, các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở; theo dõi hoạt động của các cơ quan nội chính, đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo. 
 
    Nghiên cứu xây dựng nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn trong tình hình mới; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường đấu tranh chống tội phạm tín dụng đen trên địa bàn tỉnh; triển khai tổng kết Quy định số 03-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, huyện trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế và đề xuất sửa đổi, bổ sung; Quy chế giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải các tư pháp; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang
Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang
    Phối hợp thực hiện báo cáo chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đề xuất, kiến nghị” báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân tháng 5/2021.
 
    Rà soát 38 kết luận thanh tra, kiểm tra của các địa phương, cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; báo cáo tình hình giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng tháng 4/2021 với Thường trực Tỉnh ủy; xây dựng báo cáo kết quả đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện định mức tiêu chuẩn trong quản lý, phân bổ tài chính, ngân sách, sử dụng tài sản công, đấu thầu mua sắm tài sản.
 
    Đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kết luận số 53-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 109-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.
 
    Trong tháng 6/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục tập trung theo dõi tình hình anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; theo dõi hoạt động của các cơ quan nội chính, đặc biệt là công tác giải quyết án tham nhũng, án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời báo cáo, tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biện phát lãnh đạo, chỉ đạo.
 
    Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo Cải các tư pháp tỉnh tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác nội chính và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021; đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đã được phân công.
 
    Xây dựng báo cáo kết quả đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện chương trình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện quy định dân chủ trong quản lý ở cơ quan, đơn vị; việc thực hiện định mức tiêu chuẩn trong quản lý, phân bổ tài chính ngân sách, sử dụng tài sản công; đấu thầu mua sắm tài sản đối với 05 huyện, thành phố vào 05 sở, ngành báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Tổ chức Hội nghị giao bán quý II/2021 với các cơ quan tiến hành tố tụng và Thanh tra tỉnh về giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ liên quan đến cán bộ, đảng viên  trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo thực trạng tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án quý II/2021 với Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân và xư lý đơn thư gửi đến Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; tổ chức xác minh, nắm tình hình nội dung một số đơn phức tạp, nhạy cảm của công dân, giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý kiến nghị, phản ánh của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.
Cù Tất Dũng
.