Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh: Một số kết quả công tác trong 9 tháng năm 2019

Thứ Tư, 16/10/2019, 15:13 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 27 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh, tham mưu tổ chức 04 cuộc hội nghị.
 
    Đoàn kiểm tra theo Quyết định 4420-QĐ/TU ngày 22-3-2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo", chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; công tác dân vận chính quyền và Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng xử" đối với huyện ủy Duyên Hải, Thành ủy Trà Vinh và cá nhân người đứng đầu, đã hoàn thành chương trình kiểm tra theo kế hoạch.
 
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng công bố Kế hoạch, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Trà Vinh
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng công bố Kế hoạch, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Trà Vinh
    Kiểm tra thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại 20 đơn vị cấp xã thuộc 09/09 huyện, thị, thành ủy; kểm tra công tác triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng tại 04 đơn vị. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Cú; qua kiểm tra đã ban hành 01 văn bản uốn nắm việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị đối với các địa phương.
 
    Ban hành trên 300 văn bản các loại (110 báo cáo, 07 kế hoạch, 133 công văn; 23 thông báo…) về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; trong đó, có trên 30 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện nội dung về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; trên 100 văn bản chuyên đề, đột xuất gửi theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy và các ngành.
 
    Thẩm định kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
 
    Công tác tiếp công dân xử lý đơn, thư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tiếp công dân tại cơ quan 17 lượt/17 công dân. Phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh 12 cuộc/35 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 77 đơn, thư.
                                                                                          Nguyễn Hiên
.