Bắc Giang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Hai, 14/10/2019, 12:06 [GMT+7]
    9 tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản lãnh đạo như: Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 28-11-2018 về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 01-01-2019 về lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019; Kết luận số 148-KL/TU ngày 11-01-2019 về nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 20-03-2019 về việc thực hiện kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
    Ban hành và đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 01-04-2019 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 15-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27-02-2019 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 và thành lập Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2019; Quyết định số 670-QĐ/TU ngày 27-06-2019 về ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân của đồng chí Bí thư tỉnh ủy; Quyết định số 715, 716-QĐ/TU ban hành kèm theo Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Quyết định số 680-QĐ/TU ngày 02-07-2019 về kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Công văn số 1659-CV/TU ngày 11-03-2019 chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Chỉ thị về đẩy mạnh phòng ngừa, xử lý nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; quản lý chặt chẽ ngân sách, đất đai và thực hiện đầu tư công trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo tập trung giải quyết những vấn đề tiềm ẩn phức tạp ở địa phương, đảm bảo an ninh, trật tự, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; tập trung ngăn chặn, xử lý hành vi sản xuất buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trái pháp luật; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.
 
    Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 24-12-2018 triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17-12-2018 chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 15-03-2019 về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019; Kế hoạch 65/KH-UBND ngày 05-04-2019 về triển khai Kết luận số 45-KL/TW ngày 01-02-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19-02-2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 961/KH-UBND ngày 22-03-2019 chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm về giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2018; Quy định danh mục một số thủ tục hành chính thực hiện liên thông theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019…
 
    Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tập trung xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công tác này trong năm 2019. Các cơ quan nội chính thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đại bàn.
                                                                                           Lê Hiếu
.