Ban Nội chính Trung ương: Ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính

Thứ Sáu, 19/04/2024, 18:32 [GMT+7]
    Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành Quyết định số 1028-QĐ/BNCTW, ngày 18/3/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính”; theo đó, ngày 15/4/2024, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ về việc xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính. 
 
    Mục đích của việc ban hành Kế hoạch nhằm nghiên cứu, tổng kết, đánh giá về công tác giáo dục liêm chính trong thực tiễn; làm cơ sở để đề xuất tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; có sự tham gia của các cấp ủy, tổ chức đảng và các chuyên gia, nhà khoa học.
 
Hội thảo cơ chế giám sát nhằm bảo đảm tuân thủ liêm chính tư pháp - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam (ảnh minh họa)
Hội thảo cơ chế giám sát nhằm bảo đảm tuân thủ liêm chính tư pháp - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam (ảnh minh họa)
    Các nội dung cần triển khai thực hiện gồm: (1) Tổng kết, phân tích nội hàm liêm chính, giáo dục liêm chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; văn hóa liêm chính trong truyền thống và lịch sử dân tộc Việt Nam; các công trình nghiên cứu có liên quan; ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của giáo dục liêm chính đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Thực trạng việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác giáo dục liêm chính của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương (kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm hay, cách làm tốt,...); (3) Kinh nghiệm và hiệu quả giáo dục liêm chính để phòng, chống tham nhũng của một số quốc gia và tổ chức quốc tế; (4) Các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính nhằm góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
 
    Ban Chỉ đạo giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này hiệu quả, theo đúng tiến độ đề ra.
Anh Hưng
.