Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thứ Tư, 03/04/2024, 05:59 [GMT+7]
 
    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, nhằm nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Theo Kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thường xuyên kiểm tra, thanh tra thực hiện các qui định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị mình phải bám sát chỉ đạo của Bộ. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính trong cán bộ, đảng viên; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạo đức liêm chính; các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạo đức liêm chính...

 

Một Hội nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Một Hội nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
    Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho từng cá nhân, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị nhất là trong quản lý tài chính, sử dụng tài sản công, công tác đấu thầu, công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các quy định về tặng quà và nhận quà tặng; thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.
 
    Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, thanh tra nội bộ nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ, phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở. Mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra, thanh tra ít nhất một lần trong năm. Công tác thanh tra gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.
 
    Thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua công tác thanh tra chú trọng việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây lãng phí tài sản Nhà nước. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra phải được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo quy định pháp luật.
 
    Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chủ động, trực tiếp giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại cơ sở theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm không để đơn, thư vượt cấp.
 
    Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các tập thể và cá nhân thực hiện chưa nghiêm. Xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt.
Hương Giang
 
.