Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ Hai, 25/12/2023, 20:25 [GMT+7]
    Ngày 25/12, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) chủ trì Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Theo dự thảo Báo cáo, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và việc hướng dẫn đôn đốc thực hiện khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, đấu thầu, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. HĐND, UBND tỉnh và các đơn vị được kiểm tra đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện các Luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc Hội, nghị định của Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành trong các lĩnh vực được kiểm tra. Các văn bản pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành về cơ bản đều tuân thủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành đúng quy định của pháp luật.
 
    Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu, đấu giá tài sản.
 
    Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ thống nhất với dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra; bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến một số hạn chế như đã nêu trong dự thảo Báo cáo. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt cho Ban Thường vụ tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để sớm khắc phục trong thời gian tới.
 
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận các kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác này thời gian qua; ghi nhận các ý kiến phát biểu, kiến nghị của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước và việc hướng dẫn, đôn đốc, rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật theo chức năng, thẩm quyền của địa phương, nhất là trong các lĩnh vực được kiểm tra. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác PCTNTC trên 6 lĩnh vực được kiểm tra. Chỉ đạo làm rõ để khắc phục các tồn tại hạn chế và xử lý các khuyết điểm, vi phạm đối với một số vụ việc cụ thể chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn, nâng cao năng lực, đạo đức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương.
Nguyễn Phương Thảo
.