Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phục vụ công tác tham mưu chiến lược, đúc kết từ thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận

Thứ Ba, 15/08/2023, 16:24 [GMT+7]
    Sáng 14/8, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ và công bố Quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã định hướng, quản lý, hướng dẫn thực hiện 168 nhiệm vụ khoa học. Trong đó, 18 nhiệm vụ ứng dụng vào việc góp phần tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; 34 nhiệm vụ ứng dụng vào việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định; 81 nhiệm vụ ứng dụng vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết Trung ương trên các lĩnh vực; 21 nhiệm vụ ứng dụng trong việc đổi mới nội dung, phương thức công tác của các ban, cơ quan Đảng Trung ương; 14 nhiệm vụ ứng dụng vào đổi mới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ phận, đơn vị trong các ban, cơ quan Đảng Trung ương.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối, tập hợp đội ngũ trí thức là các bộ, ban, cơ quan Đảng Trung ương tham gia các hoạt động khoa học. Hội đồng thực hiện có hiệu quả một số Chương trình khoa học trọng điểm có tính liên ban, liên cơ quan. Công tác hướng dẫn, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học bảo đảm thường xuyên, đúng quy định. Các ấn phẩm khoa học ngày càng có chất lượng, giá trị ứng dụng cao…
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nửa nhiệm kỳ qua.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội đồng cần nhận thức thật sự sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động khoa học, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương. Hoạt động Khoa học của Hội đồng phải ở tầm chủ trương, đường lối, đúc kết từ thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến những đề tài, đề án tổng kết 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về nhận thức và giải quyết 10 mối quan hệ lớn mà Đại hội XIII đã xác định, nhất là mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
 
    Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định thành phần Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 26 người, trong đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn là Chủ tịch Hội đồng; 5 Phó Chủ tịch Hội đồng và 20 Ủy viên Hội đồng.
                                                                                 Thu Huyền
.