Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương: Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8/2023

Thứ Sáu, 04/08/2023, 10:26 [GMT+7]
    Ngày 03/8/2023, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2023; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên năm 2023. Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo, các báo cáo viên các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối… tham dự Hội nghị.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương. Đặc biệt, trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, vai trò của đội ngũ báo cáo viên càng trở lên quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; định hướng thông tin, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Định hướng nội dung công tác tuyên truyền tháng 8 và tháng 9/2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các cấp và báo cáo viên tập trung tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; về hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam; những kết quả của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.
 
    Định hướng nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, báo cáo viên và các cấp ủy tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2023; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 4, 5, 6 khóa XIII, trọng tâm là Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quá trình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
 
    Tuyên tuyền kết quả của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; tuyên truyền các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về Kế hoạch và Chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”.
 
    Tuyên truyền về những kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Tiếp tục tuyên truyền kết quả tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
 
    Các đại biểu dự Hội nghị được tiếp thu các chuyên đề: “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo đến năm 2030”; “Vai trò của công tác tuyên truyền miệng và kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng”; “Vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 
 
    Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng, định hướng thông tin, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng nói chung và trong Đảng ủy Khối nói riêng; nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Thu Hà
.