Một số kết quả Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang

Thứ Bảy, 12/08/2023, 07:36 [GMT+7]
    Ngay sau khi được thành lập và đi vào hoạt động với tinh thần nỗ lực, khẩn trương đôn đốc, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cựctỉnh Tiền Giangđã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể:
 
    Đã khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản tạo cơ sở cho hoạt động của Ban Chỉ đạo đi vào nền nếp, hiệu quả: Ngày 15/7/2022, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ, Quyết định số 02-QĐ/BCĐ phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; xây dựng Chương trình công tác số 03-CTr/BCĐ (quý III và quý IV/2022), Chương trình công tác số 38-CTr/BCĐ và Chương trình số 39-CTr/BCĐ ngày 24/3/2023 về kiểm tra, giám sát năm 2023. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phù hợp, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, địa bàn phụ trách và đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo ngành, lĩnh vực; việc xem xét lựa chọn cơ quan, đơn vị, lĩnh vực kiểm tra, giám sát phù hợp với chủ trương chung của Trung ương, yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương.
 
Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tháng 7/2023
Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tháng 7/2023
    Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 03 Phiên họp Ban Chỉ đạo, 06 Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, nội dung các Phiên họp, Cuộc họp tập trung thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề quan trọng liên quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn mới của Trung ương, các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; quyết định đưa 02 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc và cho chủ trương, định hướng xử lý đối với 02 vụ án; khởi tố mới 08 vụ án với 11 bị can (trong đó có 10 cán bộ, đảng viên vị khởi tố). Đã triển khai thực hiện 02 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tốt các phiên họp, cuộc họp; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng họp bàn quan điểm, định hướng giải quyết vụ án, vụ việc được Thường trực Tỉnh ủy giao theo dõi, đôn đốc, các vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; phát hiện, báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra làm rõ xử lý theo quy định những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, các vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự an toàn xã hội,… qua đó, giúp cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, chất lượng, hiệu quả công tác trên lĩnh vực nội chính và cải cách tư pháp cũng đã có chuyển biến tích cực theo, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn nhất định, như: Vấn đề xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong trường hợp tiếp tục để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền đã xử lý trách nhiệm mặc dù tính chất vụ việc tham nhũng, tiêu cực xử lý sau không nặng hơn vụ việc trước; việc dẫn giải người bị tố giác, kiến nghị khởi tố liên quan đến tham nhũng không chấp hành lệnh triệu tập của cơ quan có thẩm quyền; việc xử lý tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các kiến nghị đúng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Quy định về bảo vệ người phát hiện, người tố giác, đấu tranh, xử lý tham nhũng, tiêu cực hiện hành chưa thật sự tạo niềm tin chắc chắn để khuyến khích người dân an tâm, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, dẫn đến chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa, triệt tiêu tham nhũng, tiêu cực; tiến độ giải quyết một vài vụ việc có dấu hiệu tham nhũng còn chậm; công tác phối hợp triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế...
 
    Sau 01 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh, mặc dù còn những khó khăn, vướng mắc ban đầu, nhưng có thể khẳng định, việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao từ Trung ương đến địa phương, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình hoạt động, Ban Chỉ đạo tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là sự quyết tâm trong chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.Với những kết quả đã đạt được, chúng ta có thể tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, của Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh trong thời gian tới sẽ bài bản, đạt được nhiều kết quả khả quan hơn, đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng và Nhà nước ta đang khởi xướng, lãnh đạo.
Duy Bằng
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang)
.