Xử lý nghiêm cán bộ, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Ba, 07/12/2021, 08:42 [GMT+7]
    Ngày 6/12, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 8899/VPCP-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 
    Theo đó, xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 10942/TTr-KSTT ngày 30/11 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Quyết định số 33/2001/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo:
 
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính
    Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
 
    Tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm việc quản lý, vận hành theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cũng như tạo thuận lợi trong việc thao tác, xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.
 
    Đẩy mạnh việc chứng thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính; chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
 
    Xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.
 
    Văn phòng Chính phủ tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện Cổng Dịch vụ công Quốc gia bảo đảm việc quản lý vận hành theo dõi đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận sử lý phản ánh, kiến nghị tại các bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hướng dẫn việc tích hợp, chia sẻ, đồng bộ các thông tin, dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với các Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.
 
    Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, viên chức có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự đặt ra các quy định, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Có giải pháp khắc phục để hạn chế tối đa các hồ sơ bị từ chối do vấn đề về kỹ thuật; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số thuộc lĩnh vực quản lý. 
                                                                                             Lê Sơn
.