Khảo sát việc xây dựng Bộ Chỉ số thí điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Tài chính

Thứ Sáu, 03/12/2021, 23:00 [GMT+7]
    Chiều 02/12, tai Hà Nội, Tổ Biên tập xây dựng Bộ Chỉ số thí điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc, khảo sát về việc xây dựng Bộ Chỉ số thí điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.
 
    Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 1762-TTCP ngày 4/10/2021 và Quyết định số 607/QĐ-TTCP ngày 2/11/2021 thành lập Tổ Biên tập xây dựng Bộ Chỉ số  thí điểm đánh giá công tác PCTN năm 2021 đối với Bộ Tài chính (Tổ Biên tập). Thực hiện nhiệm vụ, Tổ Biên tập đã có kế hoạch tiến hành khảo sát, làm việc trực tiếp với các đơn vị ttrực thuộc Bộ Tài chính để nghiên cứu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, thu thập các văn bản quản lý nhà nước đối với  lĩnh vực tài chính, thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng và trao đổi về nội dung xây dựng Bộ Chỉ số. Thực hiện kế hoạch này, Thanh tra Bộ Tài chính đã trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký phê duyệt và tổ chức các buổi làm việc giữa các đơn vị thuộc Bộ và Tổ Biên tập của Thanh tra Chính phủ.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, Tổ Biên tập của Thanh tra Chính phủ đề nghị Tổng cục Thuế cùng trao đổi để tổ khảo sát nắm rõ các thông tin về việc thực hiện Công văn số 356/C.IV-PII ngày 23/11/2021 của Thanh tra Chính phủ.
 
    Theo Báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, cùng với việc thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2156/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế.
 
    Tổng cục Thuế đã ban hành các quy trình, quy chế về kiểm tra nội bộ, quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp; quy chế giải quyết đơn tố cáo; quy chế phòng, chống tham nhũng trong ngành; quy trình kiểm tra, thanh tra thuế; quy chế giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra thuế… Thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng theo Luật phòng, chống tham nhũng tại đơn vị như: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng…
 
    Tại buổi làm việc, Tổ Biên tập của Thanh tra Chính phủ ghi nhận các ý kiến, đề xuất của Tổng cục Thuế. Đồng thời nhấn mạnh những ý kiến, đề xuất này rất sát thực sẽ đóng góp hiệu quả cho cuộc khảo sát cũng như thành công của việc xây dựng Bộ Chỉ số thí điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Tài chính.
                                                                                         Hồng Hải
.