Bộ Công Thương: Nâng cao công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Chủ Nhật, 28/11/2021, 06:56 [GMT+7]
    Xác định cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo với phương châm Chính phủ kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân để phát triển kinh tế; công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh việc nêu cao vai trò của truyền thông, tuyên truyền trong công tác cải cách hành chính. 
 
    Hằng năm, để có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tế tại Bộ Công Thương, Bộ đã ban hành kế hoạch CCHC nói chung và Kế hoạch tuyên truyền CCHC nói riêng. Trong năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 3504/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 và Quyết định số 3637/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Công Thương. Yêu cầu nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
 
Ngành Công Thương đồng bộ hệ thống pháp luật với cải cách hành chính
Ngành Công Thương đồng bộ hệ thống pháp luật với cải cách hành chính
    Thông tin đầy đủ, liên tục quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính của Bộ; các kết quả nổi bật trong công tác này trên các lĩnh vực; kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, kết quả từng hoạt động cải cách hành chính. Thông tin, tuyên truyền điểm đột phá, sáng tạo, mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong cải cách hành chính; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân.
 
    Để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Bộ đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến tại các địa chỉ: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ. Để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông thì các cơ quan, đơn vị vẫn phải tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp theo hình thức gần như “cầm tay chỉ việc”, từng bước để doanh nghiệp, người dân làm quen với dịch vụ công.
 
    Thông qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành hính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.
                                                                                        Kiều Giang
.