Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Ba, 12/10/2021, 15:53 [GMT+7]
    Chiều 11/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến đến 2.744 điểm cầu trên cả nước với trên 77.000 đại biểu tham dự. 
 
    Trong 2.744 điểm cầu cả nước có 3 điểm cầu của Trung ương, 73 điểm cầu cấp tỉnh và tương đương; 690 điểm cầu cấp huyện và 1.981 điểm cầu cấp xã. Đáng chú ý Nghệ An có 221 điểm cầu; Hải Phòng có 219 điểm cầu; Bến Tre có 167 điểm cầu; Quân ủy Trung ương có 135 điểm cầu…
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII thảo luận, thống nhất nhiều nội dung lớn về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
    Hội nghị cho ý kiến về Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.
 
    Hội nghị đã thống nhất đánh giá, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức so với năm 2020 nhưng chúng ta vẫn đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, như: Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp và kiện toàn các chức danh quan trọng của Nhà nước; đất nước vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, cơ bản đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống COVID-19 và các nhiệm vụ cấp bách khác. Tuy nhiên, dưới tác động nghiêm trọng của dịch bệnh, tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống một bộ phận nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là người dân trong các khu cách ly, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, lao động tự do… Sức chống chịu của nền kinh tế suy giảm mạnh.
 
    Đối với công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá, thời gian tới, những nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn; tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, sự chống phá của các thế lực thù địch còn diễn biến phức tạp đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với mục tiêu chủ yếu là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, ngày càng phát triển. Toàn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa... Trung ương thảo luận, thống nhất xác định thời gian tiếp tục thực hiện đồng bộ và quyết liệt hơn. 
 
    Theo đó, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực… 
 
    Ban Chấp hành Trung ương cũng nhất trí cần thiết phải ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
    Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
                                                                                                   Hồng Sơn
.