Quảng Nam: Ban hành nghị quyết về cải cách hành chính

Thứ Tư, 13/10/2021, 07:51 [GMT+7]
    Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 5, khóa XXII vừa ban hành Nghị quyết mới về cải cách hành chính đến năm 2025.
 
    Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%. Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%.
 
Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 5
Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 5
    Toàn tỉnh tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
 
    Để hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính giai đoạn mới, Tỉnh ủy đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mới và thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ trong công tác này khi thống nhất không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với người đứng đầu nếu kết quả xếp hạng cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương đạt mức trung bình trở xuống; kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu kết quả cải cách hành chính 3 năm liên tục xếp hạng trung bình.
 
    Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính ở các ngành, địa phương có tác động quyết định đến kết quả cải cách hành chính của tỉnh như các Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh; UBND của 6 địa phương vùng đông: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và huyện Đại Lộc.
                                                                                                       P.V
.