Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Hai, 10/02/2020, 14:27 [GMT+7]
    Ngày 7/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng họp, cho ý kiến để hoàn thiện thêm một bước dự thảo Báo cáo Chính trị; Báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị để trình Bộ Chính trị xem xét, gửi phục vụ đại hội đảng bộ cấp cơ sở; dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011).
 
    Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp, có các thành viên Tiểu ban Văn kiện, gồm các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng,…. các thành viên Tổ biên tập Văn kiện.
 
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp
    Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Tổ biên tập về ý kiến của Trung ương và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 11 vừa qua để hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.
 
    Các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện tập trung cho ý kiến để hoàn thiện một bước các dự thảo báo cáo, nhất là những vấn đề nêu trong Báo cáo tiếp thu, giải trình, những nội dung mới về chủ đề và phương châm của Đại hội; tình hình và kinh nghiệm năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; quan điểm tư tưởng chỉ đạo; tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển; định hướng tiếp tục đổi mới trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu; các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược. Các ý kiến phát biểu cho rằng, các dự thảo đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra; đã rà soát, chỉnh sửa nghiêm túc cả về nội dung và hình thức, chuẩn xác trong diễn đạt, làm rõ nội hàm các khái niệm, nội dung, vấn đề, bảo đảm sự nhất quán trong các dự thảo báo cáo,...
 
    Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nỗ lực của Tổ Biên tập Văn kiện đã khẩn trương nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 11 để hoàn thiện dự thảo các văn kiện đúng tiến độ. Mặt khác, các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện đã tham gia tích cực, có trách nhiệm và chất lượng tốt.
 
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban, tiếp tục hoàn thiện, nhất là Báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị để báo cáo Bộ Chính trị, xem xét, cho ý kiến gửi phục vụ đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Đồng thời, tiếp tục phát huy dân chủ, trân trọng lắng nghe, chắt lọc các ý kiến đóng góp để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung. Những vấn đề đã chín, được thực tế chứng minh là đúng đắn, có sự đồng thuận cao thì đưa vào văn kiện. Những vấn đề chưa chín, hay còn ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, làm dần từng bước, thật dân chủ, lắng nghe để chắt lọc bổ sung và tiếp tục nghiên cứu, nhất là những vấn đề lớn, như về chủ đề đại hội, mục tiêu, khâu đột phá, đánh giá,... Đồng chí nêu rõ, trong quá trình rà soát, nghiên cứu, bổ sung, cập nhật thông tin, tình hình để hoàn thiện các dự thảo văn kiện và phải có tính tổng kết, khái quát, có tầm nhìn chiến lược, có tính hiệu triệu truyền cảm hứng; cùng với việc trình bày từng lĩnh vực phải có đánh giá nhận định, tổng quát nêu những vấn đề lớn; tiếp tục phối hợp tốt với các tiểu ban khác, lắng nghe ý kiến các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu chuyên môn với tinh thần trân trọng tối đa các ý kiến đóng góp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Báo cáo Chính trị là báo cáo trung tâm, tất cả các nhận định của các báo cáo khác phải khớp với Báo cáo Chính trị, nhất là những nhận định tổng quát; các văn kiện phải có tầm và tổng kết cho đúng, có nhìn lại 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991…
                                                                                             Bắc Văn
.