Thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Ba, 04/02/2020, 18:43 [GMT+7]
    Trong tháng 1/2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã khẩn trương cụ thể hóa Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao với 8 nhóm kết quả nổi bật. Trong đó, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, dần đi vào thực chất hơn, phát huy dân chủ, trách nhiệm trên tinh thần xây dựng. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện bài bản, nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu, tiến độ, cơ bản không có vướng mắc.
 
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020
    Việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ được bảo đảm gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu, thẩm định 39 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 78 trường hợp diện Trung ương quản lý...
 
    Trong tháng 2/2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định 9 nhóm nội dung trọng tâm. Đáng chú ý, toàn ngành xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương khẳng định sẽ kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc nêu gương, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nêu gương trong công tác nhân sự.
 
    Ban Tổ chức Trung ương cũng sẽ triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về “Việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                          Hồng Hà
.