Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện một số nhiệm vụ năm 2020

Thứ Năm, 06/02/2020, 16:17 [GMT+7]
    Năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
    Nắm chắc tình hình, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang ký Quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang ký Quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh
    Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
 
    Thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tinh ủy chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Tham mưu và tổ chức thực hiện tốt chế độ giao ban hằng quý của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan khối nội chính tỉnh; hội nghị giao ban của Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan nội chính tỉnh về tình hình thụ lý, kết quả giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng..
 
    Rà soát các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước theo Kế hoạch của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để báo cáo BCĐ Trung ương, Ban Nội chính Trung ương theo quy định.
 
    Duy trì nền nếp công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội đảng các cấp.
                                                                                             Lê Hiếu
.