Khối Thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng

Thứ Bảy, 08/04/2023, 07:24 [GMT+7]
    Khối Thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, công tác thi đua khen thưởng ở từng Bộ, ngành trong khối Nội chính Trung ương đã có những chuyển biến tích cực với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân ở từng Bộ, Ban, ngành khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã có những bước chuyển biến tích cực. Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Khối, nhiều lĩnh vực công tác của các Bộ, ban, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
 
Các bộ, ngành trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
Các bộ, ngành trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
    Công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo ở từng Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng Bộ, ngành. Vì vậy, đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.
 
    Các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của các Bộ - ngành đã bám sát, cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các Bộ, ngành trong khối quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác khen thưởng tại các Bộ, ngành được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ. 
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá về những kết quả công tác năm qua của các đơn vị trong Khối; phân tích khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân từ đó đề xuất các nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh phong trào thi đua của từng Bộ, ngành trong năm tới, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
    Về nhiệm vụ năm 2023, phong trào thi đua của các bộ, ngành trong Khối thi đua tiếp tục tập trung tham mưu thể chế hoá những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng Bộ, ban, ngành được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng Bộ, ngành trong Khối. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành trong Khối thi đua cần tập trung góp ý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị.
 
    Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực chất; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, gắn với công tác truyền thông nhằm lan toả, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Thực hiện công tác khen thưởng chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan phục vụ chức năng, nhiệm vụ được giao; Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ làm công tác thi đua khen thưởng.
 
    Nhân dịp này, các bộ, ngành trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
                                                                                      Hạnh Nguyên
.