Tuyên Quang: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Chủ Nhật, 09/04/2023, 07:32 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Chương trình số 02-Ctr/BCĐ về công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo.
 
    Theo đó, Ban Chỉ đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoặc tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nội dung trọng tâm là xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
 
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I/2023 điểm cầu tỉnh Tuyên Quang
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I/2023 điểm cầu tỉnh Tuyên Quang
    Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời định hướng, cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần tự giác, tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm soát, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu có sai phạm để kịp thời xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước; kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn, thư phản ánh, tố cáo tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức rà soát, xem xét cho từ chức, miễm nhiệm, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của tỉnh.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do tham nhũng và sai phạm về kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn về công tác giám định, định giá tài sản. 
 
    Giao các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch của cá nhân để tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công quản lý, theo dõi, phụ trách.
                                                                                  Văn Dũng
.