Hà Nội: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Thứ Hai, 27/02/2023, 07:46 [GMT+7]
    Ngày 23/2/2023, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023, trên địa bàn thành phố.
 
    Đối tượng dự thi (tác giả, nhóm tác giả) gồm: Người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi, Hội đồng giám khảo, Tổ thư ký Hội đồng giám khảo). Ban Tổ chức khuyến khích sự tham gia của Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Trung tâm chính trị các quận, huyện, thị xã; giảng viên, học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng trên địa bàn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố Hà Nội; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn ở địa phương. 
 
Các đại biểu nhấn nút phát động Cuộc thi
Các đại biểu nhấn nút phát động Cuộc thi
    Ở thể loại báo in/báo điện tử, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi gồm: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí - điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word). Ở thể loại báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi gồm: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word).
 
    Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip bảo đảm quy định về hình thức nêu tại thể lệ cuộc thi.
 
    Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Chủ đề dự thi gồm các nhóm chính: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 
    Cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nói riêng và đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung. Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới từ Trung ương đến cơ sở. 
 
    Cuộc thi được tổ chức từ tháng 2 - 8/2023 với 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Thời gian Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 31/5/2023.
                                                                                                                                    Hải Hà
.