Bến Tre: Nâng cao thứ hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2023

Thứ Sáu, 10/03/2023, 07:29 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có hồ sơ xử lý trễ hạn được đồng bộ, công khai trên nhóm chỉ số “Tiến độ, kết quả giải quyết” trên cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2022 và tháng 1/2023, nhanh chóng rà soát, tìm ra nguyên nhân và khắc phục dứt điểm các hồ sơ này, không gây ảnh hưởng chung đến thứ hạng đánh giá của tỉnh trên Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2023.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả, đồng bộ đúng trọng tâm phương châm hành động của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025 “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời nâng cao thứ hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động thực hiện đúng quy định 5 nhóm chỉ số thuộc Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên bản đồ thực thi thể chế được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Bến Tre chủ trương nâng cao thứ hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2023
Bến Tre chủ trương nâng cao thứ hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2023
    Thực hiện số hoá 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo chỉ đạo đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức có tham gia trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất số liệu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia và số liệu báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã được phê duyệt, thiết lập trên hệ thống, phấn đấu đạt từ 99% trở lên các hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn.
 
    Đẩy mạnh thực hiện và tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa và tái sử dụng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hoá trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
    Các sở, ban, ngành tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo đúng hướng dẫn và yêu cầu của bộ, ngành Trung ương.
                                                                                 Văn Hiếu
.