Kon Tum: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung Cuốn sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ Nhật, 26/03/2023, 07:14 [GMT+7]
    Thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của  đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Trong đó, yêu cầu: 
 
    Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thành  ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề "tự soi, tự sửa". Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội chỉ đạo tăng cường và đa dạng hoá các hình thức giáo dục, bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, hội viên; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi… để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thế hệ trẻ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta hiện nay và nội dung tác phẩm. 
 
Kon Tum triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung Cuốn sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh Đặng Phước)
Kon Tum triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung Cuốn sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh Đặng Phước)
    Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum chỉ đạo tích hợp các nội dung của tác phẩm vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo, dạy nghề, trong bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trên địa bàn; Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện nghiên cứu, tích hợp các nội dung của tác phẩm vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên. 
 
    Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh định hướng, khuyến khích văn nghệ sĩ, trí thức trong tỉnh đầu tư nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, sản xuất phim tài liệu, phim ngắn, các tác phẩm báo chí, xuất bản để tuyên truyền, làm sáng tỏ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin của đơn vị, ngành tăng cường tuyên truyền sâu rộng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta được trình bày trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền về nội dung “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí ở địa phương; chú trọng tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội; theo dõi, kiểm tra và đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái; thường xuyên theo dõi, nắm bắt công tác tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện cổ động trực quan; tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; nhận diện, chỉ rõ luận điệu, âm mưu, thủ đoạn, phương thức và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, hiệu quả.
                                                                     Lê Văn Châu
                                                    (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum)
.