Cao Bằng: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước

Thứ Sáu, 09/12/2022, 06:55 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 23/11/2022 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh.
 
    Những năm qua, công tác cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng đã được triển khai khá nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính chuyển biến chậm, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh vẫn ở mức thấp; việc chấp hành chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm. Một số cấp ủy, chính quyền, địa phương chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 
Tỉnh Cao Bằng chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước
Tỉnh Cao Bằng chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước
    Để khắc phục tình trạng trên và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức về thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, về văn hóa công vụ, đạo đức công vụ; Tăng cường phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc.
 
    Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1929/KH-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2022. Cụ thể hóa và thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI). Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.
 
    Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, lấy kết quả công tác cải cách hành chính là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết dứt điểm công việc, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
                                                                                         Lê Tú
.