Đắk Lắk: Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 09/11/2022, 07:03 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả  9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
    Cuộc họp đã thông qua Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; thông qua các dự thảo về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện; Kế hoạch ngân sách thực hiện cải cách hành chính năm 2023. Đồng thời, các đại biểu cũng đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 9 tháng năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 với chủ đề “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số”. Đến nay, 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cam kết thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cải cách hành chính năm 2022. Có 19/19 cơ quan chuyên môn và 15/15 đơn vị cấp huyện đã thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cũng như xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. 
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai còn chậm; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại một số huyện, thị xã, thành phố chưa đạt yêu cầu. Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) chưa cao…
 
    Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, địa phương phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền  cải cách thủ tục cải cách hành chính đến công chức bộ phận 1 cửa và nhân dân; nhân rộng mô hình sáng kiến cải cách hành chính.
 
    Các sở, ngành tăng cường sự phối hợp triển khai giải pháp cải thiện tiêu chí đạt thấp, chỉ số có khả năng mất điểm; Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ chậm trong giải quyết hồ sơ (đặc biệt là lĩnh vực đất đai). Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022. 
 
    Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xử lý việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công đối với các huyện có tỷ lệ cập nhật đạt thấp. Xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, tổ chức; nâng cao đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                       Mai Loan
.