Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"

Thứ Hai, 05/12/2022, 11:56 [GMT+7]
    Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sáng nay do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.
Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” với 06 vấn đề lớn gồm: (1) Quá trình xây dựng Nghị quyết; (2) Quá trình phát triển nhận thức, quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (3) Thực trạng quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua; (4) Mục tiêu, quan điểm, trọng tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (5) Nhiệm vụ và giải pháp; (6) Tổ chức thực hiện.
    
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị
    Có thể khẳng định, Nghị quyết 27-NQ/TW thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một lần nữa khẳng định lập trường kiên định, nhất quán, đúng đắn của Đảng ta về sự cần thiết, vai trò quan trọng và định hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
 
    Nghị quyết đã tổng hợp, kế thừa nội dung của Cương lĩnh, Văn kiện của Đảng, Hiến pháp qua các thời kỳ về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bám sát tình hình thực tiễn đất nước và thế giới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, không sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước; kế thừa phát huy những thành tựu đã đạt được trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế. Trên cơ sở đó, xác định đúng mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
 
    Nghị quyết đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có nhiều điểm mới cần được khẩn trương thực hiện ngay trong giai đoạn trước mắt cũng như trong định hướng chiến lược dài hạn cần được tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo tại Phiên họp bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII "Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã đủ rõ, chín muồi, được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề chưa đủ rõ, chưa chín, còn nhiều ý kiến khác nhau thì khẩn trương nghiên cứu, thực hiện thí điểm, tổng kết thực tiễn để làm rõ, từng bước hoàn thiện, mở rộng; những chủ trương đã thực hiện nhưng thực tiễn khẳng định là không phù hợp thì nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi kịp thời". Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, có phân công cụ thể. 
 
    Để Nghị quyết này của Trung ương được thực hiện có hiệu quả, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.
                                                                               Thu Huyền
.