Lào Cai: Nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Chủ Nhật, 06/11/2022, 06:39 [GMT+7]
    Sau 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2013-2022, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có bước chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đồng bộ, thường xuyên, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, trọng điểm, nòng cốt để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
    Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 72 văn bản để chỉ đạo, triển khai; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành 37 văn bản; các huyện, thành phố ban hành 1.225 văn bản tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cơ bản đáp ứng và phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều cách làm hay, mô hình điểm về giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự đã được các ngành, các cấp xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả. Chất lượng hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên.
 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2013-2022 của tỉnh Lào Cai
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2013-2022 của tỉnh Lào Cai
    Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đa dạng hóa như phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp (tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật). Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (loa truyền thanh, internet, pano, áp phích, tranh cổ động,…). Hay tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật (Hội thi, Cuộc thi với hình thức sân khấu hóa và thi viết), thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính…
 
    Từ tháng 01/2013 đến 6/2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 112.846 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 7.809.633 lượt người tham dự thông qua tổ chức các Hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật,… Đã biên soạn và cấp phát 976.281 tài liệu các loại phổ biến, giáo dục pháp luật gồm tờ rơi, áp phích, sách, bản tin nội bộ ngành. Đã thực hiện phát sóng được 38.990 giờ trên các hệ thống loa truyền thanh cơ sở; thực hiện đăng tải 2.960 tin, bài trên cổng /trang thông tin điện tử của đơn vị. Cùng với đó, đã tổ chức hơn 20 Hội thi và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, thi viết.
 
    Việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong toàn tỉnh, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân. Qua 10 năm thực hiện Ngày pháp luật, toàn tỉnh đã tổ chức 25.887 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 2,3 triệu lượt người. Đã phổ biến, tuyên truyền phát sóng 1.059 giờ trên Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố, thị xã…..
 
    Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phải có trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, thời điểm, địa bàn, tối tượng cụ thể, bảo đảm 100% người dân được phổ biến, giáo dục pháp luật. 
 
    Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục cần được gắn kết chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố xét xử, công tác dân vận, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đơn vị cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời trong việc vận động, giáo dục quần chúng Nhân dân tích cực, chủ động tự nghiên cứu tìm hiểu pháp luật và tham gia, hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật...
                                                                                      P.V
.