Hà Nội: Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan, đơn vị

Thứ Năm, 17/11/2022, 06:49 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. 
 
    Kế hoạch xác định rõ mục tiêu về thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính nội bộ. Theo đó, trước ngày 01/4/2023, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố được thống kê, công bố (lần đầu) và được công khai trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (https://www.hanoi.gov.vn), trang thông tin điện tử của các sở, ngành và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (theo ngành, lĩnh vực).
 
Hội nghị triển khai đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân tại Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Hội nghị triển khai đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân tại Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
    Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, trước ngày 01/01/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính nội bộ và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ. Trong đó, trước ngày 01/01/2024, rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố; cắt giảm ít nhất 10% thủ tục hành chính nội bộ và 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ. Trước ngày 01/01/2025, rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố; cắt giảm ít nhất 10% thủ tục hành chính nội bộ và 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ.
 
    Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học các công việc cụ thể được giao tại kế hoạch này, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra.
                                                                                  Hải Hà
.