Ninh Bình: Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước

Thứ Ba, 29/11/2022, 06:37 [GMT+7]
    UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025.
 
    Theo đó, UBND tỉnh triển khai thực hiện Thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ đối với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn. Phạm vi rà soát được thực hiện đối với TTHC nội bộ được xác định tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025… Chế độ báo cáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
 
Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình.
Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình.
    UBND tỉnh yêu cầu thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ trước ngày 01 tháng 4 năm 2023, 100% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được thống kê, công bố (lần đầu) và được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
 
    Rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó: Trước ngày 01/01/2024: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.
 
    UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.