Bắc Kạn: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác cải cách hành chính

Thứ Ba, 23/11/2021, 06:59 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức họp bàn giải pháp khắc phục, nâng cao Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS năm 2021và những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.
 
    Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2020, công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ cả 6 lĩnh vực. Theo đó, kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của tỉnh xếp ở nhóm B, nhóm đạt tỷ lệ hài lòng từ 85% - dưới 90% và kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020, xếp ở nhóm C, nhóm đạt điểm số từ 70 - dưới 80 điểm. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tỉnh Bắc Kạn đạt 88,54/100%, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố, tăng 3,38% và tăng 15 bậc so với năm 2019; Chỉ số PAR INDEX năm 2020, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố, đạt 78,5668/100 điểm, giảm 04 bậc và giảm 0,4502 điểm so với năm 2019. Trong 08 lĩnh vực Chỉ số PAR INDEX, có 03 lĩnh vực tăng bậc và 05 lĩnh vực giảm bậc so với năm 2019. Các lĩnh vực tăng bậc, gồm: Cải cách thủ tục hành chính, tăng 15 bậc so với năm 2019; Cải cách chế độ công vụ, tăng 18 bậc so với năm 2019; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng 20 bậc so với năm 2019. Các lĩnh vực giảm bậc, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, giảm 21 bậc so với năm 2019; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, giảm 16 bậc so với năm 2019; Cải cách tổ chức bộ máy, giảm 24 bậc so với năm 2019; Cải cách tài chính công, giảm 43 bậc so với năm 2019; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, giảm 33 bậc so với năm 2019.
 
    Trước đó, để phát huy những thành tựu, kết quả cải cách hành chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) đã thông qua Nghị quyết số 08-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.
 
    Nghị quyết 08-NQ/TU đề ra 02 mục tiêu chung và 07 mục tiêu cụ thể, trong đó mục tiêu chung là “Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh. Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.
 
    Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết đưa ra là: phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế để tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân; phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thông thuận lợi với các địa phương nhằm tăng cường thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, chú trọng công tác quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của từng đơn vị.
                                                                                                Văn Hiếu
.