Đồng Tháp: Tăng cường năng lực đội ngũ công chức tham mưu thực hiện cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2025

Thứ Ba, 16/11/2021, 06:21 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức tham mưu thực hiện cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.
 
    Mục tiêu của Đề án là tăng cường năng lực tham mưu thực hiện cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua các hình thức như tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, hội nghị tuyên truyền, giao lưu, học tập kinh nghiệm thực tế giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực tham mưu, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
 
Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính
Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính
    Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính được tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; hội nghị tuyên truyền, giao lưu học tập kinh nghiệm thực tế. 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính được tiếp cận các tài liệu có liên quan đến công tác cải cách hành chính, sổ tay hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cải cách hành chính, thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính... Trên 90% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính có khả năng tham mưu các kế hoạch, báo cáo; tham mưu triển khai đầy đủ các nhiệm vụ của cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị, địa phương đạt chất lượng tốt.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với vị trí việc làm, chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm bố trí đủ nhân lực có năng lực đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.
                                                                             Mai Loan
.