Điện Biên: Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tiêu cực

Chủ Nhật, 10/10/2021, 07:07 [GMT+7]
    Từ 30/6/2016 đến 31/3/2021, Tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tiêu cực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn với việc triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tiêu cực; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 62-KH/TƯ, ngày 12/4/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Điện Biên
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Điện Biên
    Để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, hiệu quả đối với công tác phòng chống tiêu cực, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trển địa bàn; ban hành quy chế, quy định phối hợp giữa các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng cấp tỉnh với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bảo vệ người phản ánh, tố giác đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên. Hằng năm, Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát); tổ chức các cuộc kiểm tra giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả với phương châm xác định phòng ngừa là chính; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm trong sạch tổ chức bộ máy Nhà nước. Chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và từng bước ngăn ngừa các biểu hiện, hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
                                                                                           Mai Loan
.