Hà Nội ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở và UBND cấp huyện giai đoạn 2021-2025

Thứ Sáu, 01/10/2021, 06:16 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4210/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
 
    Theo đó, bộ tiêu chí xác định PAR Index áp dụng cho các sở, quận, huyện được cấu trúc thành 8 nội dung đánh giá. Cụ thể: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC); xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
 
Hà Nội ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở và UBND cấp huyện giai đoạn 2021-2025
Hà Nội ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở và UBND cấp huyện giai đoạn 2021-2025
    Thang điểm đánh giá nội dung trên là 100 điểm, trong đó điểm đánh giá qua thẩm định tối đa là 70/100; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học tối đa là 30/100. Đánh giá của Hội đồng Thẩm định, gồm: các sở, các quận, huyện tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí được quy định trong PAR Index và hướng dẫn của Sở Nội vụ; điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị được Hội đồng Thẩm định của thành phố Hà Nội thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh (nếu cần thiết). Đánh giá qua điều tra xã hội học, gồm: các tiêu chí đánh giá qua điều tra xã hội học được quy định trong PAR Index; bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí được đánh giá qua điều tra xã hội học quy định trong PAR Index.
 
    Theo quy định, điểm đạt được là tổng hợp điểm qua điều tra xã hội học và điểm Hội đồng Thẩm định Thành phố thẩm định, đánh giá và là căn cứ xác định PAR Index của từng cơ quan, đơn vị. Chỉ số thành phần theo nội dung, tiêu chí được xác định bằng tỷ lệ phần trăm giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng nội dung, tiêu chí.
 
    UBND thành phố Hà Nội giao các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai việc xác định PAR Index trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của UBND thành phố.
 
    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND TP về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.
                                                                                          Hải Hà
.