Cần Thơ: Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính

Chủ Nhật, 03/10/2021, 06:21 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
 
    Quy chế được ban hành nhằm đánh giá toàn diện, chính xác tình hình, kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xem xét, biểu dương, khen thưởng  tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị vi phạm quy định về cải cách hành chính. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm, sự chủ động của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính. 
 
Cần Thơ ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính
Cần Thơ ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính
    Việc đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính được thực hiện định kỳ hằng năm. Các đơn vị, địa phương thực hiện tự đánh giá, chấm điểm; phê duyệt báo cáo và hoàn thành việc nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính do Sở Nội vụ quản lý, chậm nhất là ngày 7/1 của năm sau liền kề năm đánh giá. Cơ quan, đơn vị sẽ bị trừ điểm nếu có đơn thư tố cáo, kiến nghị đúng sự thật về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, ban chuyên môn do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý. Hoặc người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên; thực hiện không tốt các nội dung quản lý được báo chí phản ánh (đúng sự thật). Các đơn vị sẽ được điểm cộng khi thứ hạng các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong các bộ chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc phạm vi phụ trách tăng so với năm trước (áp dụng đối với sở, ngành) và chỉ số hài lòng của các đơn vị hành chính cấp xã đạt trên 85% (đối với cấp huyện). 
 
    Theo đó, có 705 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bao gồm: 609 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành thành phố; 59 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 36 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; 1 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ (thủ tục xét, cấp học bổng chính sách). UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm việc giải quyết thủ tục hành chính đối với dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt tiến độ, yêu cầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, sẽ bị xử lý theo quy định.
                                                                                                          P.V
.