Tỉnh ủy Lào Cai: Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Bảy, 03/07/2021, 07:28 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 26-CT/TW); Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành 05 văn bản để lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các các nội dung của Chỉ thị. Tổ chức hội nghị cấp tỉnh với 230 đại biểu tham dự; chỉ đạo các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt triển khai đảm bảo đúng thành phần, nội dung và yêu cầu. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 26 -CT/TW vào Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2025.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 4 (khóa XVI)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 4 (khóa XVI)
    Thông qua việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đã giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nhận thức đúng và đầy đủ việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26 -CT/TW; Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư. Đây là những nội dung cơ bản, cần thiết với các cấp ủy, tổ chức đảng và trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc; tăng cường công tác nắm tình hình, theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Qua đó tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.
Ngọc Thúy 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.