Lào Cai: Kết quả 7 năm thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Bảy, 05/06/2021, 06:20 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tỉnh ủy Lào Cai căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 17-QĐi/TU về tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; Quy định 1444-QĐ/TU ngày 20/02/2020 về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp... Công văn số 137-CV/TU ngày 24/12/2020 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 13-KH-TU ngày 13/01/2021 về công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 315-CV/TU ngày 05/5/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
 
    Tỉnh ủy đã ban hành 07 kế hoạch về tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân hằng năm; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các kế hoạch thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân; nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện việc tiếp xúc đối thoại với Nhân dân theo quyết định số 783-QĐ/TU ngày 02/12/2013,(nay là Quy chế số 17-QC/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy).Thực hiện quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 về thực hiện trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 162-QĐ/TU ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy. Để tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc, vụ án còn tồn đọng phức tạp. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 4/4/2019 về rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh và ban hành nhiều thông báo, kết luận chỉ đạo các cơ quan trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
    Chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện Đề án Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015. Ban hành và tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới công tác quản lý, tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2017-2020. Lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 
    Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn theo dõi chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các tổ chức đảng cấp dưới giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo kịp thời, mới phát sinh. Đối với người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ban hành nhiều thông báo chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; trong đó, chú trọng đến những vụ việc phức tạp, tồn đọng trong thời gian dài, đồng thời duy trì thực hiện tiếp công dân định kỳ (01 lần/ tháng), với 25 phiên/147 lượt công dân. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại với nhân dân tại các huyện trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và chỉ đạo giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. 
 
    Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và chủ tịch UBND cấp huyện đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất 6.359 lượt/7.979 người, tiếp nhận 1.669 vụ việc; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Cấp ủy huyện và cấp xã tổ chức tiếp 11.375 lượt/16.773 công dân; tiếp nhận 18.835 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, đã giải quyết 18.803 đơn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành trong toàn tỉnh đã tổ chức 4.091 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân (cấp tỉnh 180, cấp huyện 1.105 cuộc, cấp xã 2.806 cuộc).
 
    Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động xử lý, giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới, với các cơ quan chức năng để kịp thời làm rõ, xử lý, kết luận đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý 559 đơn. Ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở, tiếp nhận, xử lý được 396 đơn. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai đã  tiếp 488 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 1.793 đơn, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 51 đơn, đã giải quyết đạt 100%. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai tiếp 16.695 lượt/16.956 công dân; thụ lý 112 đơn thuộc thẩm quyền (trong đó, khiếu nại 88 đơn, tố cáo 24 đơn), đã giải quyết đạt 100%. Công an tỉnh tiến hành 20 cuộc kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 20 đơn vị Công an cấp phòng, cấp huyện, thị, thành phố; tiếp 109 lượt công dân, tiếp nhận xử lý và giải quyết 175 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thực hiện thanh tra kiểm tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 54 cuộc tại 300 đơn vị. 
 
    Kết quả 7 thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho thấy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp được nâng lên; nghiêm túc triển khai thực hiện và xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, giải quyết yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của công dân, nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực rà soát, nắm chắc tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên, thời gian giải quyết rút ngắn, đúng quy trình; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo.
Ngọc Thúy 
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.