Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước

Thứ Hai, 31/05/2021, 05:54 [GMT+7]
    Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU về công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.
 
    Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, chính xác, thiết thực, có tính định hướng dư luận. Hình thức thông tin, tuyên truyền cần đa dạng, phù hợp, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố, trong đó chú trọng Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc “thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của thành phố Hà Nội năm 2021”. Đồng thời, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
 
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước
    Công tác tuyên truyền cần bám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” như: Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính; theo dõi, cập nhật, tổng hợp và công khai hằng tháng kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, giải quyết thủ tục hành chính.
 
    Cùng với đó, quan tâm tuyên truyền cải cách tổ chức, bộ máy như: Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội; nghiên cứu, thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính, sang công ty cổ phần; rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập, cơ sở bảo trợ xã hội, văn phòng đăng ký đất đai.
 
    Tuyên truyền kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn... liên quan đến chỉ số PAPI như: Những nội dung phải công khai để nhân dân biết; những nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát; trách nhiệm của chính quyền.
 
    Thông qua việc tuyên truyền trên sẽ góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người dân về thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Đồng thời, phản ánh kịp thời, trung thực quá trình thực hiện cải cách hành chính cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương.
                                                                                        Hồng Hà
.