Bạc Liêu: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Thứ Tư, 19/05/2021, 15:21 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Công văn 1669/UBND ngày 7/5/2021 về triển khai các giải pháp để tăng cường chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI và PAPI.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chính thức yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TU về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 12 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
 
Người dân tra cứu thủ tục hành chính trên máy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
Người dân tra cứu thủ tục hành chính trên máy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
    Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét về nhận thức, hành động và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công. Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân.
 
    Giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đối với tiêu chí giảm điểm. Trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả thực hiện các chỉ số thành phần liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó đề ra giải pháp cụ thể, trọng tâm, đột phá cần tập trung thực hiện để cải thiện và nâng thứ hạng về chỉ số PAPI của tỉnh ngay trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các biểu hiện tắc trách, nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị về việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, về công tác phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn tỉnh.
                                                                                                   P.V
.