Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh

Chủ Nhật, 07/02/2021, 07:27 [GMT+7]
    Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để kịp thời cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, cụ thể là Chỉ thị 23-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị 37-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp, việc triển khai công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. 
 
    Tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự từng bước được hoàn thiện; năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của chấp hành viên và công chức thi hành án được nâng lên; công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan, tổ chức có liên quan ngày càng chặt chẽ; số việc, số tiền thi hành án xong năm sau cao hơn năm trước; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được thi hành dứt điểm, số lượng án tồn đọng giảm, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Quang cảnh hội nghị công tác thi hành án dân sự tỉnh
Quang cảnh hội nghị công tác thi hành án dân sự tỉnh
    Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định; số lượng việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn; tỷ lệ thi hành án xong về việc, về tiền đạt chỉ tiêu nhưng vẫn còn một số vụ việc giá  trị phải thi hành lớn, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm, để kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội; một số bản án hành chính chậm được thi hành hoặc thi hành không triệt để, gây bức xúc cho Nhân dân.
 
    Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:
Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, trọng tâm là Kết luận số 84 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính để các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
 
    Đảng đoàn HĐND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát hoạt động thi hành án dân sự, nhất là các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài và dư luận xã hội quan tâm. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Các cơ quan chức năng thực hiện việc giám sát hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. 
 
    Các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Cơ quan có chức năng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo cơ quan cùng cấp và cấp dưới chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự trong triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật. 
 
    Tăng cường công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án đối với các cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo ủy ban nhân dân cùng cấp và ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại địa phương, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.