Hà Nội: Tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2021

Thứ Hai, 10/05/2021, 06:15 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1284/UBND-SNV về tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Nội năm 2021 (Kế hoạch số 24/KH-UBND).
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 24/KH-UBND. Quá trình thực hiện cần cụ thể hóa, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách, của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
 Công chức Bộ phận Một cửa thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ hành chính
Công chức Bộ phận Một cửa thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ hành chính
 
    Các sở: Nội vụ, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố chủ trì tham mưu các chỉ số nội dung và nội dung thành phần của Chỉ số PAPI, chủ động đề xuất, tham mưu chương trình, đề án, dự án, theo ngành, lĩnh vực phụ trách trình UBND thành phố phê duyệt; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao.
 
    Giao Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu các chỉ số nội dung và nội dung thành phần bị giảm điểm so với năm 2019 (Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Văn phòng UBND thành phố) tập trung phân tích sâu về nguyên nhân và đề xuất giải pháp quyết liệt, cụ thể, nhằm cải thiện căn bản điểm số trong năm 2021.
                                                                                       Hải Hà
.