Quảng Ngãi: Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 16/05/2021, 06:00 [GMT+7]
    Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.
 
    Theo đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh. Hằng năm, trên cơ sở chủ đề phát triển của tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xem đó là khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. 
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
    Việc nắm dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân được quan tâm chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để nắm bắt, phản ánh và tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận nổi cộm, bức xúc trên địa bàn. Từ năm 2017 đến nay, đã xây dựng trên 120 báo cáo với hàng nghìn thông tin dư luận có giá trị liên quan đến vấn đề bức xúc, nổi cộm. Sau khi được phản ánh, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm kiểm tra, xác minh, chỉ đạo, giải quyết, được các tầng lớp Nhân dân đồng tình, ủng hộ.
 
    Ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân; ban hành và tổ chức thực hiện nội quy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phân công một cơ quan, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân trên địa bàn; bố trí địa điểm, điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết, thuận lợi cho người dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
 
    Trên cơ sở đó cấp ủy các huyện, huyện ủy, thị ủy, thành ủy xây dựng quy chế để áp dụng tại địa phương mình; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc bí thư cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và bí thư cấp huyện tiếp dân 01 lần/tháng; bí thư cấp xã tiếp dân 02 lần/tháng, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo của người dân, ngăn ngừa, hạn chế phát sinh "điểm nóng" ngay tại cơ sở, nhiều vấn đề tồn đọng lâu dài đã được giải quyết, tháo gỡ. 
 
    Bên cạnh đó, cơ quan chức năng các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tuyên truyền, nắm bắt, phản ánh và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần giải quyết các vấn đề tư tưởng, bức xúc của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Từ những nỗ lực và cách làm sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trong tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng… Kết quả đó thể hiện tinh thần, ý chí quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có sự tác động tích cực từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
    Để tiếp tục thực hiện có kết quả nổi bật cần thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tình cảm, ý thức tự giác, trách nhiệm, thành nếp nghĩ, nếp sống và tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp; kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.