Bắc Kạn: Trong quý I, tiếp nhận và giải quyết trên 40.000 hồ sơ thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 09/04/2021, 07:41 [GMT+7]
    Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong quý I/2021 đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung theo kế hoạch đặt ra, đảm bảo hiệu quả, có chất lượng các nội dung theo quy định. 
 
    Trong quý I/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành 04 Quyết định công bố với tổng số 14 TTHC được công bố. Trong đó có 10 TTHC mới ban hành, 02 TTHC thay thế và 02 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ, gồm các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ. Sau khi được công bố, các TTHC đều được các sở, ban, ngành địa phương hóa nội dung TTHC, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đồng bộ dữ liệu với Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Bắc Kạn.
 
    Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh đã phát hành tờ rơi hướng dẫn nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và áp phích tuyên truyền cho công dân và doanh nghiệp về nội dung phản ánh, kiến nghị; cách thức phản ánh, kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC cho Bộ phận Một cửa các cấp để thực hiện việc tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đưa tin bài, thông tin về hoạt động kiểm soát TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công và chuyên mục cải cách TTHC trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh để hỗ trợ tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cá nhân, tổ chức về công tác kiểm soát TTHC và cải cách TTHC.
 
    Bộ phận Một cửa các cấp tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp giảm công sức, thời gian đi lại nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong quý I/2021, toàn tỉnh tiếp nhận 42.990 hồ sơ, đã giải quyết 40.932 hồ sơ và đang giải quyết 2.058 hồ sơ; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết của 35 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng. Các quy trình nội bộ giải quyết TTHC đều được các sở, ban, ngành điện tử hóa trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 
 
    Tuy nhiên, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp thực hiện khai thác, sử dụng hệ dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích hiện vẫn còn thấp. Vì vậy, thời gian tiếp theo, Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công bố danh mục TTHC khi có quyết định công bố của các bộ, ngành Trung ương. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện khai thác thông tin và nộp hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia...
Đồng Thị Vân 
(Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn)
.