Phú Thọ: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật phục vụ phát hiện, xử lý tham nhũng

Thứ Bảy, 31/10/2020, 06:14 [GMT+7]
    Từ năm 2015 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp theo quy định; tăng cường việc rà soát để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp: Xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế làm việc của cơ quan; quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công tác quản lý phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác nghiệp vụ theo các quy định của Nhà nước.
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ làm việc với Công an tỉnh lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ làm việc với Công an tỉnh lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật
    Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tiến hành rà soát, tham mưu với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản về quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với từng chức danh trong cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chế độ định kỳ theo quy định. 
 
    Trong 5 năm, đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 117 văn bản thuộc thẩm quyền phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng...; công khai và giám sát quá trình thực hiện; xây dựng một số văn bản hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong một số lĩnh vực như: Quản lý ngân sách, quản lý vốn đầu tư, quản lý tài sản công, quản lý tài chính doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị về sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC, ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm. Kho bạc Nhà nước tỉnh và Sở Tài chính phối hợp tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; kiên quyết xuất toán những khoản chi vượt chế độ, định mức, không đúng mục đích, không đúng đối tượng.
 
    Qua đó, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực; Cơ quan chức năng khác đã có nhiều cố gắng, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ khởi tố, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án và đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Tạo hiệu ứng tích cực, lan toả trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân.
                                                                                    Thu Hằng
.