Xây dựng Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh

Thứ Tư, 28/10/2020, 14:26 [GMT+7]
    Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 61 đảng bộ trực thuộc, gần 6.000 chi bộ với hơn 82 nghìn đảng viên, có vai trò, vị trí vô cùng quan trọng, tác động rất lớn đến sự ổn định và phát triển của đất nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm” (1).
 
    Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh
 
    Với số lượng lớn đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó nhiều cán bộ cấp chiến lược, những năm qua, Ðảng ủy Khối, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tham mưu xây dựng, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của Ðảng bộ Khối như các nghị quyết, chỉ thị về: nâng cao chất lượng chi bộ trong Ðảng bộ Khối; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Ðảng; đổi mới công tác tư tưởng, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của Ðảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc; thành lập Ban Chỉ đạo của Ðảng bộ Khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng ủy Khối được triển khai sâu rộng đến cơ sở với các chương trình hành động cụ thể phù hợp từng loại hình chi bộ; có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy đảng trong Ðảng bộ Khối đã phân công cụ thể các thành viên cấp ủy phụ trách, theo dõi tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng cấp dưới. Việc thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng cấp dưới được các cấp ủy duy trì đều đặn thông qua việc xem xét các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề; qua dự hội nghị sơ kết, tổng kết công tác đảng hằng quý, sáu tháng, năm; qua dự họp kiểm điểm cấp ủy hằng năm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động lãnh đạo của Ðảng bộ Khối đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với tổ chức, cán bộ, trong đó công tác tư tưởng luôn được chú trọng và đi trước một bước; nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; hệ thống các quy chế, quy định được xây dựng, bổ sung, nhất là các mặt công tác quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm. Nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được giữ vững; phương pháp, phong cách lãnh đạo luôn được đổi mới, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, sát cơ sở; phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt và cấp ủy viên các cấp thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao; đoàn kết nội bộ được tăng cường. Các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra từ nhiệm kỳ trước. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu về số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao.
 
Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
    Một trong những kết quả nổi bật của Ðảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan. Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối có nhiều sáng tạo, sâu sát và cụ thể trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với đặc thù của Ðảng bộ Khối; đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết để tập trung lãnh đạo làm chuyển biến có hiệu quả trong công tác xây dựng Ðảng, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Tổ chức các hội thảo, hội nghị thông tin chuyên đề và ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy trong Ðảng bộ Khối, nhất là cấp cơ sở đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách nghiêm túc, toàn diện, với hình thức học tập đa dạng như: phân công nhiệm vụ cho đảng viên chuẩn bị chuyên đề, chi bộ thảo luận; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hoạt động về nguồn, báo công với Bác, chọn nội dung để đăng ký học tập và làm theo gương Bác… Từ đó, đã tạo sức lan tỏa rộng rãi và thiết thực, hạn chế được sự rập khuôn, máy móc, chung chung và hình thức trong triển khai Chỉ thị 05-CT/TW.
 
    Các mặt công tác xây dựng Ðảng được triển khai đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tiến hành nền nếp, có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối đã kiểm tra 23 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng; các cấp ủy trực thuộc tiến hành kiểm tra gần 3.000 lượt tổ chức đảng và trên 12.000 đảng viên, trong đó có hơn 2.300 cấp ủy viên các cấp; giám sát chuyên đề gần 2.000 tổ chức đảng và trên 15.000 đảng viên, trong đó gần 2.000 cấp ủy viên các cấp; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với gần 2.000 tổ chức đảng cấp dưới; tiến hành giám sát trên 1.500 tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát chuyên đề gần 5.000 đảng viên. Ðặc biệt, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được triển khai tích cực và đạt hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện có 19 tổ chức đảng và 839 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 648 đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng, chấp hành tốt các chủ trương của Ðảng và Nhà nước, từng bước ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên góp phần xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh. Ðến nay các cấp ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; định kỳ nghe ủy ban kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động, kịp thời kiện toàn ủy ban kiểm tra; phân công 1 đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Nghị quyết trong đảng bộ. Nhiều đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Ðảng ủy Khối đã bố trí được cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra theo Quy định số 215-QÐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối đã khen thưởng 14 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
    Nhìn lại một nhiệm kỳ cho thấy Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, lãnh đạo các tổ chức đảng trong khối hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.
 
    Tuy nhiên, công tác xây dựng Ðảng trong Ðảng bộ Khối thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vẫn còn một số nội dung, biện pháp có tính thuyết phục chưa cao; năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa toàn diện. Việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy cơ sở chưa kịp thời, còn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, một số có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, trách nhiệm thấp. Việc quản lý, đánh giá cán bộ ở một số tổ chức đảng còn thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình, phê bình có nơi, có mặt còn hạn chế, thiếu quyết liệt. Ðó là những nội dung mà Ðại hội Ðảng bộ Khối lần này tập trung phân tích, đánh giá đúng sự thật, chỉ rõ nguyên nhân và tìm các giải pháp khắc phục để nhiệm kỳ tới làm tốt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa các mặt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Ðảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh; để mỗi cán bộ, đảng viên tuy làm việc ở các cơ quan đơn vị khác nhau nhưng luôn thống nhất ý chí và hành động, xứng đáng là cán bộ ở các cơ quan tham mưu chiến lược của Ðảng và quản lý ở tầm vĩ mô của Nhà nước.
 
    Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Ðảng
 
    Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Ðảng, Ðảng bộ Khối cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Ðảng bộ Khối vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trong đó, tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
    Một là: Tập trung triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội 13 của Ðảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ.
 
    Hai là: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Ðảng về chính trị; coi trọng xây dựng Ðảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Ðảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
    Ba là: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp.
 
    Bốn là: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng và các mặt công tác xây dựng Ðảng đi đôi với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.
 
    Năm là: Tiếp tục đổi mới công tác dân vận; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.
 
    Sáu là: Ðổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy một cách thực chất. Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội ở Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương; cụ thể hóa và làm rõ nội dung, mức độ, phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm trong từng khâu phối hợp công tác.
 
    Với việc xác định rõ sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên đây, Ðảng bộ Khối tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tiềm năng, khát vọng phát triển, chủ động, sáng tạo, quyết vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xứng tầm vị trí, vai trò, nhiệm vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương.
(1)  Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5 (1947-1948), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 2011, trang 87. 
                                                                
Sơn Minh Thắng
                                                (Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan Trung ương)
.