Hà Nam: Triển khai 171 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành đối với 1.349 tổ chức

Thứ Tư, 28/10/2020, 15:31 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, triển khai hiệu quả nhiệm vụ của ngành, đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra. Toàn ngành triển khai 171 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành đối với 1.349 tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện 518 tổ chức, cá nhân có sai phạm với tổng sai phạm là 33 tỷ 75,7 triệu đồng. Kiến nghị xử lý thu hồi 625,3 triệu đồng, đã thu hồi được 141,6 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán 307,5 triệu đồng; kiến nghị khác 26,2 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 462 trường hợp với số tiền 5 tỷ 903,9 triệu đồng, trong đó đã thu hồi nộp ngân sách 4 tỷ 805,4 triệu đồng…
 
    Riêng cơ quan Thanh tra tỉnh đã triển khai được 12 cuộc thanh tra tại 64 đơn vị, phát hiện 49 đơn vị có sai phạm về kinh tế 27 tỷ 106,4 triệu đồng; đã kiến nghị xử lý gồm thu hồi 625,3 triệu đồng, đã thu hồi được 141,6 triệu đồng; giảm trừ quyết toán 307,5 triệu đồng; kiến nghị khác 26 tỷ 239 triệu đồng.
 
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Hà Nam
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Hà Nam
    Công tác tiếp công dân  được duy trì có nền nếp. Năm 2020, tại trụ sở tiếp công dân các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp 3.278 lượt với 3.974 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào các vấn đề môi trường, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội…
 
    Cũng trong năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận 1.835 đơn thư các loại, có 1.058 đơn đủ điều kiện xử lý, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, có 419 đơn khiếu nại, tố cáo (312 đơn khiếu nại, 107 đơn tố cáo), với 84 vụ việc (41 vụ khiếu nại, 43 vụ tố cáo)  thuộc thẩm quyền giải quyết, bằng cùng kỳ năm 2019. Đến nay, các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam đã giải quyết 76/84 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 90,4%.
 
    Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam đã tổ chức thực hiện và hoàn thành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng tại 24 đơn vị. Toàn tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 59 cán bộ, công chức nhằm đảm bảo tính khách quan, đúng đối tượng, phù hợp với chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác.
 
    Về công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, trong năm, Thanh tra tỉnh đã chủ động giám sát các đoàn thanh tra theo quy định. Toàn ngành đã thực hiện đôn đốc 27 kết luận thanh tra. Kết quả xử lý về kinh tế của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện thu hồi hơn 311 triệu đồng. 
    
Năm 2021, ngành Thanh tra tỉnh xác định chú trọng thanh tra, kiểm tra những vấn đề, nội dung quan trọng được dư luận xã hội quan tâm như: công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị… Cùng đó, tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của lãnh đạo, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương; chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Qua đó, phấn đấu giải quyết trên 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh từ cơ sở; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt trên 90%.
                                                                                     Tiến Dũng
.